Hopp til hovedinnhold

Advokat/jurist fra EØS-stat

Oppstart av advokatvirksomhet i Norge med bakgrunn i tillatelse (advokatbevilling) fra annen EØS-stat.

Personer som har advokatbevilling fra annen EØS-stat og som er borger av EØS-stat har rett til å drive advokatvirksomhet i Norge på de vilkår som fremgår av advokatforskriften kap 10 avsnitt I. For å benytte denne rettigheten må man melde oppstart av slik advokatvirksomhet til Tilsynsrådet.

Oppstartsmeldingen til Tilsynsrådet må inneholde følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse fra kompetent myndighet i hjemlandet (normalt landets advokatforening) hvor det fremgår at søker innehar tillatelse til å utøve advokatvirksomhet og at myndigheten ikke har noen pågående sak mot søkeren. For det tilfelle at bekreftelsen ikke er på engelsk, svensk eller dansk må det også i tillegg innsendes en autorisert oversettelse av bekreftelsen.
  • Attestert kopi av pass eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer.

Hva gjelder de øvrige alminnelige vilkår som må være oppfylt for å utøve advokatvirksomhet i Norge, vises det til hva som er sagt om dette under oppstart og opphør av advokatvirksomhet.

Søknad om norsk advokatbevilling med bakgrunn i tillatelse fra annen EØS-stat.

Personer som har advokatbevilling i annen EØS-stat og er borger av EØS-stat kan på nærmere vilkår få norsk advokatbevilling, jf. advokatforskriften kap 9 avsnitt II.

1) Som dokumentasjon på at søker innehar advokatbevilling og statsborgerskap må følgende innsendes:

  • Attestert kopi av advokatbevilling. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer. For det tilfelle at advokatbevillingen ikke er på engelsk, må det også innsendes en autorisert oversettelse av bevillingen.
  • Bekreftelse fra kompetent myndighet i hjemlandet (normalt landets advokatforening) hvor det fremgår at søker innehar tillatelse til å utøve advokatvirksomhet og at myndigheten ikke har noen pågående sak mot søkeren. For det tilfelle at bekreftelsen ikke er på engelsk, svensk eller dansk må det også i tillegg innsendes en autorisert oversettelse av bekreftelsen.
  • Attestert kopi av pass eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer.

2) I tillegg må søkeren kunne godtgjøre ett av følgende to alternative vilkår:

  • Bestått en prøve i Norge som viser at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i norsk rett (egnethetsprøve).
  • Godtgjøre å ha drevet advokatvirksomhet i Norge i minst tre år og i perioden har opparbeidet seg tilstrekkelige kunnskaper i norsk rett.

Punkt 2 over kommer ikke til anvendelse for personer med advokatbevilling fra et av de nordiske land. Som en betingelse for godkjennelse, kan det imidlertid kreves at søker har tilfredsstillende kjennskap til enten det danske, norske eller svenske språk.

3) Søker må også fremlegge politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Egnethetsprøven

Prøven arrangeres av Universitet i Oslo (juridisk fakultet). Prøven er på norsk og omhandler norsk rett. Nærmere spørsmål om prøvens innhold kan rettes til Universitetet i Oslo.  Gebyret for Egnethetsprøven er fra 1. august 2016 kr 12 000.

Søkere som ønsker å ta prøven må først søke Tilsynsrådet om advokatbevilling. Søknaden må inneholde slik dokumentasjon som fremgår under 1) og 2) over. Dersom lovens øvrige vilkår er oppfyllt utsteder Tilsynsrådet en attest om at søker kan fremstille seg til prøven. Ved bestått prøve utstedes norsk advokatbevilling av Tilsynsrådet.

Autorisasjon som advokatfullmektig av person med juridisk utdannelse fra EØS-stat.

Personer med høyere juridisk utdannelse fra annen EØS-stat og som er borger av EØS-stat vil på nærmere vilkår fylle kravene for å bli autorisert som norsk advokatfullmektig.

Det fremgår av advokatforskriften § 9-4 at det kan gis autorisasjon som norsk advokatfullmektig dersom det godtgjøres at fullmektigen har tilsvarende utdannelse fra annen EØS-stat og er borger av EØS-stat.

Kravet til «tilsvarende utdannelse» anses oppfylt dersom vedkommende fyller utdannelseskravet for å bli autorisert som advokatfullmektig i hjemlandet.

Ved søknad om autorisasjon etter denne bestemmelsen må det godtgjøres at den som søkes autorisert som advokatfullmektig har slik tilfredsstillende utdannelse og er borger av EØS-stat. Følgende dokumentasjon må i den forbindelse fremlegges:

  • Attestert kopi av vitnemål. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer. For det tilfelle at vitnemålet ikke er på engelsk, svensk eller dansk må det også i tillegg innsendes en autorisert oversettelse av vitnemålet.
  • Bekreftelse fra kompetent myndighet i hjemlandet (normalt landets advokatforening) hvor det bekreftes at vedkommende har slik utdannelse som kreves i hjemlandet for å blir advokatfullmektig der.  For det tilfelle at bekreftelsen ikke er på engelsk, svensk eller dansk må det også i tillegg innsendes en autorisert oversettelse av bekreftelsen.
  • Attestert kopi av pass eller annen offisiell dokumentasjon som viser statsborgerskap. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer.

Se forøvrig de alminnelige vilkårene for å bli autorisert som advokatfullmektig, jf. domstolloven § 223.