Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrådets styre

Tilsynsrådets styre oppnevnes ved Justis- og beredskapsdepartementets beslutning med hjemmel i Kgl.res. av 28. januar 2000, jf. domstolloven § 225 annet ledd. Styrets sammensetning følger av domstolloven § 225 annet ledd jf.advokatforskriften § 4-1. Styrets leder skal være praktiserende advokat og ett styremedlem skal være statsautorisert revisor. Om det tredje styremedlem fremgår av Ot. prp. nr. 39 (1994-95) at det er en  forutsetning at «vedkommende nyter allmenn tillit».

Tilsynsrådets styre består av følgende personer:

  • Leder: Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen
    Personlig varamedlem: Advokat Henrik Garmann
  • Medlem: Statsaut. revisor Helene Sundelin Johansen
    Personlig varamedlem: Statsaut. revisor Eva Hammersland
  • Medlem: Dommer Knut Rye-Holmboe
    Personlig varamedlem: Dommer Knut Ivar Paalsrud

 Styret oppnevnes for 2 år av gangen.