Hopp til hovedinnhold

Autorisasjon av advokatfullmektig

Praktiserende advokater har rett til å ha en autorisert advokatfullmektig til å opptre for seg i rettergang. Vilkårene for å bli autorisert som advokatfullmektig fremgår av domstolloven § 223 annet ledd. Nærmere informasjon fremkommer også av Justis- og politidepartementets rundskriv G-1997-25.

Det er advokaten (prinsipalen) som søker om å få en advokatfullmektig autorisert. Tilsynsrådet har imidlertid åpnet for at en autorisasjonssøknad også kan signeres og sendes inn til Tilsynsrådet av advokatfirmaets personalansvarlig eller andre som har fullmakt til å signere på advokatens vegne. Navnene til alle advokater som skal være fullmektigens prinsipaler må fremgå av søknaden eller vedlegg til denne .

Alle prinsipaler må ha stilt sikkerhet på minst kr. 8 millioner før fullmektigen autoriseres, jf. advokatforskriften § 2-5 første og annet ledd, jf. § 2-1 annet ledd.

Søknaden om autorisasjon av advokatfullmektig skal som hovedregel sendes Tilsynsrådet pr. e-post til post@tilsynet.no. Alternativt kan søknaden sendes inn pr. post.

Tilsynsrådet har utarbeidet et søknadsskjema som bes benyttet. Søknadsskjema må være korrekt utfylt på alle punkter med startdato, stillingsprosent, bekreftelse på arbeidsgiveransvar og fullt navn på alle prinsipaler.

I tillegg til søknadsskjema ber vi om at følgende oversendes:

  • Lenke til Vitnemålsportalen med kode der det fremkommer at graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen er oppnådd, sendes post@tilsynet.no. Er ikke vitnemålet mottatt på søknadstidspunktet, kan en bekreftet rett kopi av bekreftelsen fra universitetet på oppnådd grad, samt karakterutskrift vedlegges. Kopier av dokumenter skal bekreftes «rett kopi» av praktiserende advokat, domstol eller domstollignende organ – med fullt navn og stempel. Eventuelt kan den som søkes autorisert videresende e-post fra universitetet med vedlegg om bekreftelse på oppnådd grad til Tilsynsrådet pr. e-post, slik at vi ser at bekreftelsen kommer derfra.

    Dersom vedkommende tidligere har vært registrert i Tilsynsrådets register, er det ikke nødvendig å sende inn vitnemålet på nytt.
  • Ordinær politiattest i original. Hvis politiattesten er mottatt pr. post i konvolutt fra politiet, skal attesten videresendes til oss slik den er mottatt. Dersom attesten er mottatt i Digipost skal den som søkes autorisert videresende attesten til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gjennom Digipost. Dersom attesten er mottatt i e-Boks skal den som søkes autorisert sende denne til post@tilsynet.no gjennom e-Boks.

    Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder på tidspunktet for behandling av søknaden. Dersom det søkes om autorisering av advokatfullmektig fram i tid må politiattesten ikke være eldre enn tre måneder på tidspunktet for fullmektigens tiltredelse.

    Dersom man skifter autorisasjonsforhold kreves ikke ny politiattest, med mindre man har vært uten autorisasjonsforhold i mer enn tre måneder.

    Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.

Dersom vi mottar en mangelfull søknad eller vedlegg som ikke er i tråd med ovennevnte krav vil behandlingen av søknaden bli stilt i bero hos Tilsynsrådet inntil forholdet er ordnet.

Når Tilsynsrådet har innvilget søknaden sendes autorisasjonsdokumentet til prinsipalen.

Tilsynsrådet understreker at en person først har anledning til å opptre utad som advokatfullmektig når autorisasjonssøknaden er innvilget.

Vi gjør også oppmerksom på at i forbindelse med beregningen av praksistid ved søknad om advokatbevilling regnes autorisasjonsperioden fra den datoen autorisasjonsdokumentet er utstedt dersom fullmektigen allerede har tiltrådt stillingen. Ellers regnes praksistiden fra tiltredelsestidspunktet. Mer informasjon om søknad om advokatbevilling finnes her.

Ved søknad om advokatbevilling godkjennes bare saker til oppfyllelse av prosedyrekravet dersom fullmektigen har utført prosessoppdraget i prinsipalens navn.