Hopp til hovedinnhold

Autorisasjon av advokatfullmektig

Praktiserende advokater har rett til å ha en autorisert advokatfullmektig til å opptre for seg. Se domstolloven § 223 annet ledd  og Justis- og politidepartementets rundskriv G-1997-25.

Det er advokaten (prinsipalen) som søker om å få en advokatfullmektig autorisert. Tilsynsrådet har imidlertid åpnet for at en autorisasjonssøknad også kan signeres og sendes inn til Tilsynsrådet av advokatfirmaets personalansvarlig eller andre som har fullmakt til å signere på advokatens vegne. Navnene til alle advokater som skal være fullmektigens prinsipaler må fremgå av søknaden eller vedlegg til denne.

Alle prinsipaler må ha stilt sikkerhet på minst kr. 8 millioner før fullmektigen autoriseres, jf. advokatforskriften § 2-5 første og annet ledd, jf. § 2-1 annet ledd.

Søknaden om autorisasjon av advokatfullmektig bes sendt Tilsynsrådet pr. e-post til post@tilsynet.no. Alternativt kan søknaden sendes inn pr. post.

Tilsynsrådets søknadsskjema som bes benyttet. skal benyttes. I tillegg må vi ha følgende dokumentasjon:

  • Vitnemål, master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen - Sendes som lenke via Vitnemålsportalen med kode til post@tilsynet.no. Eventuelt må vitnemål sendes per post, og være bekreftet «rett kopi» av praktiserende advokat, domstol eller domstollignende organ, med sted, dato og signatur (fullt navn). Dersom vedkommende tidligere har vært registrert i Tilsynsrådets register, er det ikke nødvendig å sende inn vitnemålet på nytt.
  • Ordinær politiattest - Dersom attesten er mottatt i Digipost skal den videresendes via Digipost til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Er den mottatt i e-Boks eller Altinn skal den sendes gjennom e-Boks eller Altinn til post@tilsynet.no. Dersom attesten er mottatt i posten, må den oversendes Tilsynsrådet i original. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest kan ettersendes. Informasjon om hvordan man søker om politiattest finner du på politiets nettsider.

    Dersom man skifter autorisasjonsforhold kreves ikke ny politiattest, med mindre man har vært uten autorisasjonsforhold i mer enn tre måneder.

Tilsynsrådet vil gi bekreftelse så snart søknaden er innvilget og autorisasjon er gitt. Da sendes autorisasjonsdokumentet til prinsipal/arbeidsgiver med kopi til fullmektigen. Vi vil kun gi en foreløpig tilbakemelding dersom noe mangler. Dersom du søker om autorisasjon frem i tid, vil du altså ikke høre fra oss før tidspunktet for autorisasjon er kommet. 

Vi understreker viktigheten av at advokat og advokatfullmektig påser at autorisasjon er gitt før fullmektigen opptrer på advokatens vegne, enten det gjelder opptreden i rettergang eller annen bistand for en klient.

Med sikte på en eventuell senere søknad om advokatbevilling, forventer Tilsynsrådet at advokatfullmektigen setter seg inn i de regler som gjelder for krav til praksis, jf. domstolloven § 220 andre ledd nr. 2. Detaljerte regler om dette finnes i Justisdepartementets rundskriv G‑25/97. Se også informasjon om hva slags dokumentasjon som kreves her.