Hopp til hovedinnhold

Oppstart/opphør av advokatvirksomhet

Er du praktiserende advokat og skal skifte arbeidsgiver eller endre hvilken virksomhet du praktiserer fra, finner du informasjon om det på siden om firmaendring.

Oppstart av advokatvirksomhet

De som vil aktivere sin advokatbevilling må gi skriftlig melding om dette til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften § 1-1. Meldingen skal inneholde:

 • Ditt navn
 • Fødselsnummer
 • Organisasjonsnummer
 • Selskapsform
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Ditt telefonnummer (mobil) og både din personlige og jobb-e-postadresse.
 • Villighetserklæring fra revisor eller søknad om dispensasjon fra revisjonsplikten.

Når melding om start av virksomhet er mottatt av Tilsynsrådet, vil advokaten motta informasjon om hva som må ordnes før virksomheten kan starte. Giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden vil samtidig bli utsendt.

Man blir først registrert som praktiserende advokat når bidrag er betalt, sikkerhet er stillet og at det er avklart om advokaten skal være regnskapspliktig eller søknad om fritak fra revisjonsplikten er mottatt og akseptert av Tilsynsrådet.

Praktiserende advokater og rettshjelpere har regnskaps- og rapporteringsplikt til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften §§ 3a-1, 3a-9 og §3a-13, jf. også § 3-8,  med mindre man har søkt og har fått innvilget dispensasjon fra disse forpliktelsene, jf. advokatforskriften §§ 3a-2 og 3a-14. Sistnevnte forutsatt at man er fast ansatt og hverken mottar honorar fra klienter eller forvalter klientmidler.

Søknadsskjemaet «Søknad om fritak fra revisjonsplikten» finnes her og må være mottatt av Tilsynsrådet senest innen gitt frist. Dersom vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, eller søknad om fritak ikke er mottatt, vil advokaten bli registrert som regnskaps- og revisjonspliktig i virksomheten.

Oppsummering av forhold som må være på plass for oppstart av virksomhet:

 • Bidrag (2024) til Tilsynsrådet (kr 4.100,-) og Disiplinærnemnden (kr 2.300,-). Bidraget betales til Tilsynsrådet. Dersom man melder oppstart etter 30.juni betales kun halvt bidrag.
 • Sikkerhet: Ta kontakt med sikkerhetsstiller/skadeforsikringsselskap. Sikkerhet er stillet når Tilsynsrådet har mottatt erklæring (sikkerhetsstillelse) fra valgt skadeforsikringsselskap. Advokater som er ansatt i stat eller kommune, og som bare utfører oppdrag for sin arbeidsgiver, plikter ikke å stille sikkerhet. Søknad om dispensasjon må i tilfellet sendes til Tilsynsrådet. Sikkerheten skal være minst 5.000.000 kroner. For advokat som har en eller flere autoriserte advokatfullmektiger, kommer et tillegg i sikkerhetens størrelse på minst 3.000.000 kroner,  jf. advokatforskriften § 2-5.
 • Villighetserklæring fra revisor: Brev fra en statsaut. eller registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for advokatens virksomhet. Bekreftelsen skal angi virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Dersom advokaten skal være fast ansatt (og kun utøve advokatvirksomhet i denne sammenheng) og ikke skal ha betrodde midler eller motta honorar fra klienter, jf. advokatforskriften § 3a-14, jf. § 3a-2, kan det i stedet innsendes utfylt søknadsskjema om fritak fra revisjonsplikten.

Dersom du som advokat skal ha prinsipalansvar for advokatfullmektig(er) må dette meddeles i oppstart-/aktiviseringsmeldingen til Tilsynsrådet. Mer informasjon om autorisering av advokatfullmektig finner du her.

Saksbehandlingstiden for oppstart av advokatvirksomhet er to til tre uker.

Opphør av advokatvirksomhet

 • Det skal gis skriftlig melding om opphør av advokatvirksomhet til Tilsynsrådet. Meldingen skal komme fra innehaver av advokatbevillingen.
 • Av opphørsmeldingen skal det fremgå hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringspliktige dokumenter. Vi vil normalt også be om at det sendes inn en bekreftelse fra revisor på at det ikke finnes klientmidler og at regnskapsført klientansvar i foretaket er brakt ned i kr 0 på korrekt måte på avviklingstidspunktet.
 • Advokatvirksomhet kan tidligst registreres avsluttet i Tilsynsrådets register per datoen vi mottar opphørsmelding og tilfredsstillende revisorbekreftelse på klientmidler- og ansvar.
 • Om advokaten er eneste prinsipal for advokatfullmektig i virksomheten må det ved skifte av firma eller opphør av virksomhet gis melding om hvem som tar over ansvaret for fullmektigen eller om autorisasjonsforholdet skal opphøre.