Hopp til hovedinnhold

Advokat/jurist fra stat utenfor EØS

Søknad om tillatelse til å utøve rettshjelpvirksomhet som utenlandsk advokat i Norge

Utenlandske advokater kan av Tilsynsrådet gis tillatelse til å yte rettshjelp i fremmed og internasjonal rett, jf. advokatforskriften kap. 10 II.

Det er verdt å merke seg at en slik tillatelse kun gir innehaveren rett til å utøve hjemlandets rett og internasjonal rett i Norge. Vedkommende skal nytte hjemstatens yrkesbetegnelse med tillegg av nasjonalitet.

Som dokumentasjon på at søker innehar advokatbevilling fra hjemstaten må følgende innsendes:

  • Attestert kopi av advokatbevilling. Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer. For det tilfelle at advokatbevillingen ikke er på engelsk, må det også innsendes en autorisert oversettelse av bevillingen.
  • Bekreftelse fra kompetent myndighet i hjemlandet (normalt landets advokatforening) hvor det fremgår at søker har tillatelse til å utøve advokatvirksomhet og at myndigheten ikke har noen pågående sak mot søkeren. For det tilfelle at bekreftelsen ikke er på engelsk, må det også innsendes en autorisert oversettelse av bekreftelsen.

Som dokumentasjon på statsborgerskap må følgende innsendes:

  • Attestert kopi av pass (id-siden). Attesterte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer.

Politiattest:

  • Søker må også fremlegge politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Når man er gitt tillatelse av Tilsynsrådet til å være advokat i Norge som her nevnt må man – før man tar denne rettigheten i bruk – melde oppstart av rettshjelpvirksomheten hos Tilsynsrådet. I utgangspunktet er det de samme plikter og rettigheter som gjelder for denne gruppe som for øvrige personer med rettshjelptillatelser. For oppstart og opphør av slik virksomhet vises derfor til informasjonen under rettshjelpere.

Autorisasjon av advokatfullmektig for person med juridisk utdannelse fra land utenfor EØS området

Personer med høyere juridisk utdannelse fra land utenfor EØS området kan søkes autorisert som norsk advokatfullmektig. Forutsetningen for innvilgelse av en slik søknad er at utdannelsen oppfyller de særskilte vilkår som loven oppstiller.

Vilkårene for å få likestilt slik utdannelse med norsk juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap er strenge. Det fremgår av domstolloven § 223, jf. § 241 annet ledd, jf. advokatforskriften § 9-7 første ledd, jf. domstolloven § 241 første ledd at Tilsynsrådet i særlige tilfelle kan godta tilsvarende juridisk eksamen såfremt det godtgjøres at vedkommende har tilstrekkelig kunnskap i norsk rett. Avgjørelsen tas etter en samlet vurdering av den avlagte eksamen og vedkommendes virksomhet, særlig her i landet, eventuelt supplert med en prøve.