Hopp til hovedinnhold

Tilsyns og disiplinærsystemet

Tilsyns- og disiplinærsystemet for advokater er fra 1. januar 1997 i utgangspunktet et offentlig system, bestående av følgende tre frittstående og uavhengige organ: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Advokatbevillingsnemnden og Disiplinærnemnden for advokater.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere, og utsteder også alle typer tillatelser til å utøve rettshjelpvirksomhet.

Disiplinærnemnden behandler klager over at advokater har opptrådt i strid med reglene for god advokatskikk, – herunder om en advokat har krevet for høyt salær. Klager mot advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, og som foreningens regionale disiplinærutvalg etter foreningens vedtekter er kompetente til å behandle, kan ikke bringes inn for Disiplinærnemnden før klagen er ferdigbehandlet eller avvist fra det regionale disiplinærutvalget.

Advokatbevillingsnemnden behandler innberetninger fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, med anmodninger om bl.a. tilbakekall av advokatbevillinger, og er også klageinstans for vedtak truffet av Tilsynsrådet som nevnt i domstolloven § 225 fjerde ledd.

Sekretariatsfunksjonen for Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden ivaretas av Tilsynsrådet.  Sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden ivaretas av Den Norske Advokatforening.

Tilsyns- og disiplinærsystemet består av tre organer: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Advokatbevillingsnemden og Disiplinærnemden. Under Disiplinærnemden sitter Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg.