Hopp til hovedinnhold

Hvitvasking

Veileder

Hvitvaskingsloven trådte i kraft 15.10.2018. Loven endrer hvitvaskingsloven av 2009. Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft samtidig med loven.

Tilsynsrådet har utarbeidet veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, til bruk for praktiserende advokater og rettshjelpere.

Formålet med veilederen er å gjøre det enklere for praktiserende advokater og rettshjelpere å innrette sin virksomhet i tråd med kravene som følger av hvitvaskingsloven og forskriften. Veilederen skal også bidra til å utvikle en felles forståelse blant norske advokater og rettshjelpere om hva en risikobasert tilnærming til hvitvaskingsfeltet innebærer, herunder heve forståelsen om de prinsippene som ligger til grunn for en slik risikobasert tilnærming.

Veilederen vil bli oppdatert jevnlig. Last den ned som pdf her. Sist oppdatert 09.09.2021.

Rekkevidden av unntaket fra rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

Tilsynsrådet har bedt Finansdepartementet avklare rekkevidden av unntaket fra advokatenes rapporteringsplikt etter den nye hvitvaskingsloven. Bakgrunnen for henvendelsen var blant annet at Advokatforeningen har forutsatt at unntaksbestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd er så omfattende at advokatene i praksis ikke har noen rapporteringsplikt etter regelverket.

Finansdepartementet har i brev av 30.9.2019 avgitt sin uttalelse i saken. Tilsynsrådet legger til grunn at Advokatforeningens forståelse av unntaksbestemmelsen ikke er korrekt, og at advokatene fortsatt har rapporteringsplikt. Bestemmelsen i hvitvaskingsloven § 26 tredje ledd representerer således et viktig unntak fra advokatens taushetsplikt.

Departementet gir i sin uttalelse blant annet klart uttrykk for at det ikke har vært meningen å endre rettstilstanden på dette området i og med vedtakelsen av ny hvitvaskingslov. Det uttales videre at forarbeidene til hvitvaskingsloven av 2003 fortsatt er relevante og gir føringer for forståelsen av unntakets rekkevidde. Tilsynsrådets hvitvaskingsveileder er oppdatert i tråd med departementets uttalelse.

Les uttalelsen i sin helhet her.

Økokrim v/ Enheten for Finansiell etterretning (EFE) har også utarbeidet en liste over faktorer som kan indikere terrorfinansiering. 

Indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven