Hopp til hovedinnhold

Advokatvirksomhet

For å kunne benytte seg av de rettigheter som en advokatbevilling gir, må man aktivisere advokatbevillingen. Dette gjøres i form av en melding til Tilsynsrådet om oppstart av advokatvirksomhet. Det er først når man er registrert som praktiserende advokat i Tilsynsrådets register at man har anledning til å utøve advokatvirksomhet, med de rettigheter og plikter som dette innebærer. Den enkeltes advokatvirksomhet må utøves fra en registrert enhet. Domstolloven setter svært få begrensinger hva gjelder valg av organisasjonsform. Den valgte organisasjonsform gir imidlertid konkrete føringer som må etterleves ved utøvelsen av virksomheten.

Organisering av virksomheten (domstolloven § 231- 233)

Domstollovens utgangspunkt er at advokatvirksomhet bare kan organiseres og utøves fra enkeltpersonforetak eller fra advokatselskaper. Loven har imidlertid en rekke unntak fra dette utgangspunktet, se nedenfor.

Enkeltpersonforetak

Dersom virksomheten er organisert som enkeltpersonforetak er det verdt å merke seg at virksomheten må innehas av en praktiserende advokat, jf. domstolloven § 231 første ledd. Advokatens etternavn må fremgå av foretaksnavnet, jf. foretaksnavneloven § 2-2.

Advokatselskap

Et advokatselskap kan bare eies av personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste, jf. domstolloven § 231 annet ledd. Andel i advokatselskapet kan eies av et annet selskap forutsatt at samtlige andeler i det eiende selskapet eies av personer som utøver en vesentlig del av sitt arbeid i det eide selskapets tjeneste. Disse begrensningene gjelder også for styrets medlemmer og varamedlemmer. Loven oppstiller ikke krav om at disse personene selv utøver eller har rett til å utøve advokatvirksomhet / rettshjelpvirksomhet.

Det er verdt å merke seg at selskapsnavnet skal inneholde ordet «advokat» og at selskapet i tillegg til advokatvirksomhet bare kan drive virksomhet som har naturlig tilknytning til advokatvirksomheten.

Advokatvirksomhet som utøves fra et ikke-advokatselskap

Advokatvirksomhet som utøves fra et ikke-advokatselskap representerer et unntak fra hovedregelen om organisering over. Forutsetningen for å drive slik advokatvirksomhet fra en slik enhet er at man er ansatt i – og i det vesentlige utfører oppdrag for sin arbeidsgiver eller for andre som tilhører samme konsern. Man er med andre ord selskapets bedriftsadvokat. Dersom den ansatte advokaten på vegne av selskapet leverer advokatbistand indirekte eller direkte til selskapets kunder faller dette utenfor begrepet «utfører oppdrag for sin arbeidsgiver».  Slik advokatvirksomhet kan følgelig kun utgjøre en begrenset andel av den totale advokatvirksomheten man utfører for selskapet.

Advokatvirksomhet som utøves fra foreninger

Ansatte praktiserende advokater i foreninger og lag kan utøve advokatvirksomhet dersom bistanden i det vesentlige ytes til medlemmene, og bistanden til andre enn medlemmene er av samme art som den bistanden som ytes til medlemmene.

Advokatvirksomhet som ytes fra stat eller kommune

Loven oppstiller ingen særlige begrensninger i den advokatvirksomheten som ansatte advokater i stat eller kommune kan yte. Domstolloven § 229  og advokatforskriften § 11-1 har imidlertid betydning i disse tilfellene.

Andre organisasjonsformer

Tilsynsrådet kan i særlige tilfelle tillate at advokatvirksomhet organiseres på andre måter enn nevnt i 231 første ledd. Det er ikke adgang til å dispensere hva gjelder de organisasjonsformene som er nevnt i domstolloven. Advokatvirksomhet som drives fra stiftelser vil være et eksempel på organisasjonsform det må søkes tillatelse til å drive fra.

Praktiserende advokaters løpende forpliktelser overfor Tilsynsrådet

Når man har meldt oppstart av advokatvirksomhet, og mottatt melding fra Tilsynsrådet om at man er registrert som sådan, har man rett til å utøve advokatvirksomhet. Denne rettigheten har man i utgangspunktet inntil man selv velger å melde opphør av advokatvirksomhet. Når man er registrert som praktiserende advokat har man følgende plikter overfor Tilsynsrådet:

  1. Plikt til å informere Tilsynsrådet om endring av kontoradresse, advokatforskriften 1-2.
  2. Innsende egenerklæring med revisoruttalelse med årsregnskap (resultat, balanse, noter og, for foretak som har slik plikt, årsberetning samt revisjonsberetning) før 30. april hvert år.
  3. Betale bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden før 30. april hvert år.

I tillegg til det ovennevnte har advokaten plikt til å påse at han til en hver tid har revisor for virksomheten (med mindre man er gitt dispensasjon fra regnskaps- og revisjonsplikten) samt til å ha gyldig sikkerhetsstillelse.

Praktiserende advokater og rettshjelpere har regnskaps- og rapporteringsplikt til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften §§ 3a-1, 3a-9 og §3a-13, jf. også § 3-8,  med mindre man har søkt og har fått innvilget dispensasjon fra disse forpliktelsene, jf. advokatforskriften §§ 3a-2 og 3a-14. Sistnevnte forutsatt at man er fast ansatt og hverken mottar honorar fra klienter eller forvalter klientmidler.

Søknadsskjemaet «Søknad om fritak fra revisjonsplikten» finnes tilgjengelig her, dersom aktuelt, og imøteses snarest – og senest i løpet av 10 dager. I motsatt fall, alternativt dersom dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, orienteres om at virksomheten vil bli registrert som regnskaps- og revisjonspliktig.