Hopp til hovedinnhold

Om oss

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere. Tilsynsrådet utsteder også alle type tillatelser til å utøve advokat-/rettshjelpvirksomhet.

Tilsyn

Tilsynsrådet fører tilsyn med at advokater og rettshjelpere fører regnskap iht. gjeldende rett. Tilsyn med advokater og rettshjelperes behandling av betrodde midler (klientmidler) inngår her som en sentral oppgave. Tilsynsrådet gjennomgår årlig bl. a. advokatenes innsendte egenerklæringer med revisoruttalelse og årsregnskap. Tilsynsrådet avholder også i den forbindelse bokettersyn hos advokater og rettshjelpere.

Tilsynsrådet har ansvar for å påse at alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere har stillet lovbestemt sikkerhet for sin virksomhet, jf. domstolloven § 222.

Tilsynsrådet fører kontroll med at advokatvirksomhet er organisert i samsvar med bestemmelsene i domstolloven §§ 231-233.

Dersom noen som Tilsynsrådet fører tilsyn med, har opptrått i strid med regler gitt i eller i medhold av domstolloven eller annen lov, kan Tilsynsrådet meddele vedkommende en irettesettelse eller advarsel. Finner Tilsynsrådet at det bør treffes vedtak om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevilling / rettshjelptillatelse fremmer det forslag om det overfor Advokatbevillingsnemnden, jf. domstolloven § 225 tredje ledd.

Selv om Tilsynsrådet, i motsetning til Disiplinærnemnden, ikke er et ordinært klagebehandlingsorgan, mottar vi likevel henvendelser og innspill fra mange hold; det kan være fra klienter, andre advokater / rettshjelpere, domstoler, Den Norske Advokatforening, medieoppslag m.v. For best mulig ivaretakelse av våre oppgaver er det viktig å ha et slikt bredt informasjonsgrunnlag.

Dersom en advokats advokatvirksomhet ikke blir forvaltet eller avviklet på en betryggende måte, og det er nødvendig for å avverge skade eller tap for virksomhetens klienter, kan Tilsynsrådet oppnevne en annen advokat som forvalter for virksomheten, jf. domstolloven § 228.

Utstedelse av tillatelser

Tilsynsrådet utsteder:

  • Advokatbevillinger og fullmektigautorisasjoner.
  • Erklæringer til jurister som ønsker å starte rettshjelpvirksomhet (rettshjelpere).
  • Tillatelser til å utøve rettshjelp innenfor spesielle rettsområder.
  • Tillatelser til spesielle rettshjeptiltak.
  • Tillatelser til å yte rettshjelp i fremmed og internasjonal rett for advokater utenfor EØS-området.

Tilsynsrådet utsteder også erklæringer til advokater som ønsker å fremstille seg til prøve for Høyesterett om at de oppfyller lovens grunnvilkår for å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett.

Avslag på søknader som nevnt over kan påklages til Advokatbevillingsnemnden.

Forvaltnings- og offentlighetsloven gjelder for Tilsynsrådets virksomhet.