Hopp til hovedinnhold

Forvalterordningen

Tilsynsrådet har i visse situasjoner anledning til å oppnevne en advokat som forvalter for en advokatvirksomhet.

Forvalter kan blant annet oppnevnes

  • for å avvikle advokatvirksomheten etter at en advokats bevilling er tilbakekalt med hjemmel i domstolloven § 230.
  • for å avvikle advokatvirksomheten etter at en advokat er død.
  • for å forvalte advokatvirksomheten mens en advokats bevilling er suspendert etter domstolloven § 230, eksempelvis fordi vedkommende er slått personlig konkurs eller er siktet i en straffesak for å forvalte advokatvirksomheten i en periode når en advokat er syk eller av andre grunner ikke kan utøve virksomheten på en forsvarlig måte.

Tilsynsrådet har ikke plikt til å sette inn en forvalter i slike situasjoner. Kun der Tilsynsrådet finner at advokatvirksomheten ikke blir forvaltet eller avviklet på annen betryggende måte, og at det er nødvendig for å avverge at virksomhetens klienter lider skade eller tap, kan det etter domstolloven § 228 oppnevnes en forvalter.

Forvalters primære oppgave er å ivareta interessene til advokatens klienter, slik at disse ikke påføres skade eller tap som følge av at advokaten ikke lenger kan ivareta deres oppdrag.

Kostnadene forbundet med forvalteroppdraget dekkes av Tilsynsrådet. Tilsynsrådet har imidlertid anledning til å kreve kostnadene refundert av det boet som advokatvirksomheten inngår i.

Mer informasjon om forvalterordningen finner du i domstolloven § 228 og advokatforskriften kapittel 7

Tilsynsrådet har pr. i dag ikke hjemmel til å oppnevne forvalter for å forvalte eller avvikle virksomheten til en rettshjelper.

Har du opplysninger som tilsier at Tilsynsrådet bør vurdere å oppnevne forvalter for en advokatvirksomhet oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Tilsynsrådets sekretariat.