Hopp til hovedinnhold

Om Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans – etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden – i følgende saker:

  • Tilbakekall av advokatbevilling
  • Suspensjon av advokatbevilling
  • Nedleggelse av forbud mot at en person med juridisk embetseksamen yter rettshjelp i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 1
  • Tilbakekall av tillatelse til å yte rettshjelp innen spesielle rettsområder
  • Søknad om rett til å drive advokatvirksomhet trass i konkurs

Disse vedtakene kan ikke påklages.

Advokatbevillingsnemnden er videre klageinstans for nærmere bestemte vedtak truffet av Tilsynsrådet. Dette vil typisk være vedtak om avslag på søknad om advokatbevilling eller andre typer tillatelser, jf. domstolloven § 225 fjerde ledd.

Advokatbevillingsnemndens virksomhet er hjemlet i domstolloven § 226 og advokatforskriften kap. 6.

Forvaltnings- og offentlighetsloven gjelder for Advokatbevillingsnemndens virksomhet.