Hopp til hovedinnhold

Søknad om advokatbevilling

Vilkårene for å få advokatbevilling fremgår av:

Praktisk informasjon

Det er søker selv som skal sende inn søknad om advokatbevilling.

Søknaden skal sendes til Tilsynsrådet pr. post til følgende adresse:

                Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

                Postboks 720 Sentrum

                0106 OSLO

Tilsynsrådet har utarbeidet et søknadsskjema som bes benyttes. Søknadsskjema må utfylles ut korrekt på alle punkter. I tillegg ber vi om at følgende oversendes sammen med søknaden:

  • Lenke til vitnemål i Vitnemålsportalen eller bekreftet «rett kopi» av vitnemål hvor det fremkommer at vedkommende har bestått juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. 

    Dersom vedkommende tidligere har vært registrert i Tilsynsrådets register, er det ikke nødvendig å sende inn vitnemålet på nytt.
  • Ordinær politiattest i original. Hvis politiattesten er mottatt pr. ordinær post i konvolutt fra politiet, skal attesten videresendes til oss slik den er mottatt. Dersom attesten er mottatt i Digipost eller e-Boks, skal den videresendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost eller sendes til post@tilsynet.no gjennom e-Boks. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder på tidspunktet for behandling av søknaden. Politiattest kan ettersendes. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.
  • Attester fra arbeidsgivere for de arbeidsforholdene som påberopes, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.4. Attesten skal opplyse om stillingsprosenten, arbeidets karakter og varighet, samt om det har eller ikke har vært fravær utover en måned fra arbeidet, for eksempel permisjoner eller sykmeldinger, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.1.1.
  • Vitnemål fra advokatkurset.
  • Prosedyredokumentasjon,  jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 punkt 4.2. Kopier av dommer og rettsbøker skal innsendes i sin helhet. Tilsynsrådet har utarbeidet et «dommerskjema» som kan benyttes i tillegg. Skjemaet er kun veiledende for Tilsynsrådets vurdering. Se nærmere om prosedyredokumentasjon og praksiskravet nedenfor.

Dersom vi mottar en mangelfull søknad eller vedlegg som ikke er i tråd med ovennevnte krav vil behandlingen av søknaden bli stilt i bero hos Tilsynsrådet inntil forholdet er ordnet. Om vitnemålet ikke sendes via Vitnemålsportalen skal kopier av vitnemål (cand.jur/master) bekreftes «rett kopi» av praktiserende advokat, domstol eller domstollignende organ – med sted, dato og signatur (fullt navn) og evt. firmastempel.

Nærmere om prosedyrekravet

For at en sak skal godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet må advokatfullmektigen selv ha utført vesentlig arbeid ved sakens gjennomføring, under veiledning av prinsipal.

Prosedyredokumentasjon: Saksnummer må alltid fremgå av dommer og rettsbøker. Sensitivt innhold i dommer og rettsbøker bør sladdes før innsendelse. I saker fra Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, bør både sensitivt innhold og personlige opplysninger sladdes før innsendelse.

Delte saker: En delt sak kan godkjennes etter en konkret vurdering. Relevante momenter er blant annet sakens omfang og kompleksitet. Advokatfullmektigen må ha gjennomført de mest sentrale oppgavene under hovedforhandlingen. Det skal sendes inn en egen redegjørelse fra prinsipal hvor det fremgår hvorfor saken ble delt, hvilke rettshandlinger fullmektigen har gjennomført og hvor lenge hver rettshandling varte. Vi presiserer at dersom en advokatfullmektig velger å dele en sak med en advokat eller en annen fullmektig, løper advokatfullmektigen en risiko for at saken ikke blir godkjent til oppfyllelse av prosedyrekravet.

Straffesaker: For at Tilsynsrådet skal godkjenne saker til oppfyllelse av prosedyrekravet, må advokatfullmektigens prinsipal ha vært oppnevnt som forsvarer eller bistandsadvokat i saken. Oppnevnelsen skal vedlegges søknaden. Saken må ha vært prosedert av fullmektigen. Dersom advokatfullmektigen selv har vært oppnevnt etter alternativet «annen skikket person» i straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum, vil saken ikke bli godkjent. Spørsmålet ble blant annet drøftet i Advokatbevillingsnemndens vedtak datert 26. april 2018 (trykk her for utdrag fra vedtak i Advokatbevillingsnemnden, med videre henvisninger). 

Dersom det ikke foreligger en oppnevning fra retten fordi oppdraget er utført som privat antatt forsvarer, og det kun er advokatfullmektigens navn som fremgår av rettsbok og dom, vil det være behov for en bekreftelse fra dommer i saken på at prinsipalen har vært forsvarer og at advokatfullmektigen har opptrådt på dennes vegne.

Rettsmekling: Som dokumentasjon for gjennomført rettsmekling må rettsmeklingsprotokoll og eventuell kjennelse i saken vedlegges søknaden. Dersom en rettsmekling går videre til hovedforhandling/småkravsprosess, er det som hovedregel kun den etterfølgende forhandlingen som evt. godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet. En rettsmekling som har vært delt med en annen advokat eller advokatfullmektig, vil i utgangspunktet ikke bli godkjent.

Saksforberedende rettsmøter: Saksforberedende rettsmøter kan etter en konkret vurdering bli godkjent til oppfyllelse av prosedyrekravet. Det må imidlertid ha blitt gjennomført muntlige forhandlinger i hovedforhandlings form av en viss varighet. Som dokumentasjon må rettsbok og kjennelse vedlegges søknaden. Saksforberedende rettsmøter godkjennes ikke som egne saker ved siden av hovedforhandling i samme sak.

Informasjon om enkelte typer praksis

Rettsfullmektig i Trygderetten: Vilkårene for at slik praksis kan danne grunnlag for å få advokatbevilling, er nærmere regulert i «Forskrift om praksis som rettsfullmektig i Trygderetten som vilkår for å få advokatbevilling

Universitetsansatte:

Stilling som universitetslærer i rettsvitenskap oppfyller praksiskravet.

Stilling som universitetsstipendiat i rettsvitenskap oppfyller ikke praksiskravet fullt ut, og må vurderes som andre stillinger ved universitetene og andre undervisningsstillinger, jf. domstolloven § 220 annet ledd, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.1.4. Slike stillinger kan vurderes, men da må innhold, omfang, kompleksitet og undervisningsplikt i stillingen være tilsvarende universitetslærer i rettsvitenskap. Slik praksis godkjennes i utgangspunktet bare med inntil seks måneder. Etter en konkret vurdering kan slik praksis godkjennes med noe lengre tid (inntil ett år), hvis det ved ansettelsen er stilt de samme faglige kravene til stillingen som ved ansettelse i stilling som universitetslærer i rettsvitenskap. Disse forholdene må dokumenteres ved søknad om advokatbevilling.