Hopp til hovedinnhold

Søknad om advokatbevilling

Vilkårene for å få advokatbevilling fremgår av:

Praktisk informasjon

Det er søker selv som skal sende inn søknad om advokatbevilling.

Søknaden skal sendes til Tilsynsrådet pr. post til følgende adresse:

                Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

                Postboks 720 Sentrum

                0106 OSLO

Tilsynsrådet har utarbeidet et søknadsskjema som bes benyttes. Søknadsskjema må utfylles ut korrekt på alle punkter. I tillegg ber vi om at følgende oversendes sammen med søknaden:

  • Vitnemål, master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen - Sendes som lenke via Vitnemålsportalen med kode til post@tilsynet.no. Eventuelt må vitnemål sendes per post, og være bekreftet «rett kopi» av praktiserende advokat, domstol eller domstollignende organ, med sted, dato og signatur (fullt navn). Dersom du tidligere har vært registrert i Tilsynsrådets register, er det ikke nødvendig å sende inn vitnemålet på nytt.
  • Ordinær politiattest - Dersom attesten er mottatt i Digipost skal den videresendes via Digipost til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Er den mottatt i e-Boks eller Altinn skal den sendes gjennom e-Boks eller Altinn til post@tilsynet.no. Dersom attesten er mottatt i posten, må den oversendes Tilsynsrådet i original. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest kan ettersendes. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.
  • Attester fra arbeidsgivere for de arbeidsforholdene som påberopes, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.4. Attesten skal opplyse om stillingsprosenten, arbeidets karakter og varighet, samt om det har eller ikke har vært fravær utover en måned fra arbeidet, for eksempel permisjoner eller sykmeldinger, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.1.1.
  • Vitnemål fra advokatkurset.
  • Prosedyredokumentasjon,  jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 punkt 4.2. Kopier av dommer og rettsbøker skal innsendes i sin helhet. Hvis en sak har gått over til forliksforhandlinger, og det ikke fremgår tidspunkt for dette i rettsboken, må fullmektigen innhente en særskilt bekreftelse fra retten der tidspunktet er opplyst. Sensitivt innhold i dommer og rettsbøker kan vurderes sladdet før innsendelse. Saksnummer må alltid fremgå.

Dersom vi mottar en mangelfull søknad eller vedlegg som ikke er i tråd med ovennevnte krav, vil behandlingen av søknaden bli stilt i bero hos Tilsynsrådet inntil forholdet er ordnet.
 

Nærmere om prosedyrekravet

For at en sak skal godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet må advokatfullmektigen selv ha utført vesentlig arbeid ved sakens gjennomføring, under veiledning av prinsipal.

Saker skal være prosedert som autorisert advokatfullmektig: 

For at Tilsynsrådet skal godkjenne en sak til oppfyllelse av prosedyrekravet, må saken ha vært prosedert i egenskap av å være advokatfullmektig. Det er et vilkår etter advokatforskriften § 8-1 at fullmektigen er autorisert for advokaten som har hatt prosessoppdraget. Se nærmere HR 2023 1148-A.  

Straffesaker vil ikke bli godkjent dersom søker selv har vært oppnevnt som forsvarer etter alternativet «annen skikket person» i straffeprosessloven § 95 andre ledd andre punktum. Tilsvarende gjelder dersom søker har vært oppnevnt som bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven § 107 b syvende ledd.

Dersom det ikke fremgår av rettsbok og dom at saken er gjennomført av advokatfullmektigen på vegne av sin prinsipal (advokat v/advokatfullmektig), skal oppnevnelsen vedlegges søknaden. For det tilfellet at det ikke foreligger en oppnevning fra retten fordi oppdraget er utført som privat antatt forsvarer, vil det være behov for en bekreftelse fra dommer i saken på at prinsipalen likevel har vært forsvarer, og at fullmektigen har opptrådt på dennes vegne.

Rettsmekling: Som dokumentasjon for gjennomført rettsmekling må rettsmeklingsprotokoll og eventuell kjennelse i saken vedlegges søknaden. Dersom en rettsmekling går videre til hovedforhandling/småkravsprosess, er det kun den etterfølgende forhandlingen som kan godkjennes til oppfyllelse av prosedyrekravet. En rettsmekling som har vært delt med en annen advokat eller advokatfullmektig, vil i utgangspunktet ikke bli godkjent.

Saksforberedende rettsmøter: Saksforberedende rettsmøter kan etter en konkret vurdering bli godkjent til oppfyllelse av prosedyrekravet. Det må imidlertid ha blitt gjennomført muntlige forhandlinger i hovedforhandlings form av en viss varighet. Som dokumentasjon må rettsbok og kjennelse vedlegges søknaden. Saksforberedende rettsmøter godkjennes ikke som egne saker ved siden av hovedforhandling i samme sak.

Delte saker: En delt sak kan godkjennes etter en konkret vurdering av sakens omfang og kompleksitet. Advokatfullmektigen må ha gjennomført de mest sentrale oppgavene under hovedforhandlingen. Det skal sendes inn en egen redegjørelse fra prinsipal hvor det fremgår hvorfor saken ble delt, hvilke rettshandlinger fullmektigen har gjennomført og hvor lenge hver rettshandling varte. Vi presiserer at dersom en advokatfullmektig velger å dele en sak med en advokat eller en annen fullmektig, løper advokatfullmektigen en risiko for at saken ikke blir godkjent til oppfyllelse av prosedyrekravet.
 

Informasjon om enkelte typer praksis

Rettsfullmektig i Trygderetten: Vilkårene for at slik praksis kan danne grunnlag for å få advokatbevilling, er nærmere regulert i «Forskrift om praksis som rettsfullmektig i Trygderetten som vilkår for å få advokatbevilling

Universitetsansatte:

Stilling som universitetslærer i rettsvitenskap oppfyller praksiskravet.

Stilling som universitetsstipendiat i rettsvitenskap oppfyller ikke praksiskravet fullt ut, og må vurderes som andre stillinger ved universitetene og andre undervisningsstillinger, jf. domstolloven § 220 annet ledd, jf. Justisdepartementets rundskriv G-25/97 pkt. 4.1.4. Slike stillinger kan vurderes, men da må innhold, omfang, kompleksitet og undervisningsplikt i stillingen være tilsvarende universitetslærer i rettsvitenskap. Slik praksis godkjennes i utgangspunktet bare med inntil seks måneder. Etter en konkret vurdering kan slik praksis godkjennes med noe lengre tid (inntil ett år), hvis det ved ansettelsen er stilt de samme faglige kravene til stillingen som ved ansettelse i stilling som universitetslærer i rettsvitenskap. Disse forholdene må dokumenteres ved søknad om advokatbevilling.