Hopp til hovedinnhold

Oppstart/opphør rettshjelpvirksomhet

Oppstart av rettshjelpvirksomhet – felles bestemmelser for personer med individuell rettshjelptillatelse.

Ved oppstart av rettshjelpvirksomhet skal det gis skriftlig melding til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften § 1-1. Man blir først registrert som rettshjelper/ praktiserende rettshjelper når følgende er på plass;

 • Rettshjelperens navn
 • Fødselsnummer
 • Organisasjonsnummer
 • Selskapsform
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Telefonnummer og evt. faksnummer og e-postadresse
 • Det skal benyttes ordet ”rettshjelp” eller ”rettshjelper” i foretaksnavnet dersom det er ett selskap, f.eks. AS (jf. domstolloven § 219 a 3. ledd), mens i enkeltmannsforetak må man ha etternavnet, jf. foretaksnavneloven §2-2.
 • Bidragets størrelse er kr. 2.800,- pr. 2023, og nevnte beløp må betales på kontonummer 6038.05.54545 før virksomheten starter. Dersom man melder oppstart etter 30. juni betales kun halvt bidrag.
 • Sikkerhet: Ta kontakt med sikkerhetsstiller/skadeforsikringsselskap. Sikkerhet er stillet når Tilsynsrådet har mottatt erklæring (sikkerhetsstillelse) fra valgt skadeforsikringsselskap.  Sikkerheten skal minst være på kr. 3 millioner, jf. advokatforskriften § 2-8.  (Dersom virksomheten skal utøves fra et advokatselskap skal sikkerheten være på minst kr. 5 millioner, jf. advokatforskriften § 2-7 ).
 • Villighetserklæring fra revisor: Brev fra en statsaut. eller registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for rettshjelpvirksomheten. Bekreftelsen skal angi virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Dersom rettshjelperen skal være fast ansatt (og kun utøve rettshjelpvirksomhet i denne sammenheng) og ikke skal ha betrodde midler eller motta honorar fra klienter, jf. advokatforskriften § 3a-15, jf. § 3a-2, kan det i steden innsendes utfylt søknadsskjema for fritak fra revisjonsplikten. Det gis aldri fritak dersom rettshjelperen har eierinteresser i virksomheten.
 • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Bekreftet kopi av bestått juridisk embetseksamen. Attesterte kopier skal bekreftes av praktiserende advokat eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Opphør av rettshjelpvirksomhet

 • Det skal gis skriftlig melding om opphør av rettshjelpvirksomheten til Tilsynsrådet. Meldingen skal komme fra innehaver av tillatelsen.
 • Av opphørsmeldingen skal det fremgå hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringspliktige dokumenter. Vi vil normalt også be om at det sendes inn en bekreftelse fra revisor på at det ikke lenger finnes klientmidler eller regnskapsført klientansvar på avviklingstidspunktet.
 • Rettshjelpvirksomheten vil først bli registrert som opphørt av Tilsynsrådet når melding om dette er mottatt.