Hopp til hovedinnhold

Bidrag og egenerklæring

Praktiserende advokater og rettshjelpere skal innen 30. april hvert år betale bidrag til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Praktiserende advokater skal i tillegg betale bidrag til Disiplinærnemnden. Dette følger av advokatforskriften § 4-3 første ledd og § 5-2 første ledd.

Alle praktiserende advokater og rettshjelpere har i utgangspunktet regnskapsplikt, samt innsendings-/rapporteringsplikt overfor Tilsynsrådet. Se advokatforskriften § 3a-1 og § 3a-13, samt § 3a-15. Rapporteringsplikten innebærer at advokater og rettshjelpere hvert år innen 30. april skal sende inn "Egenerklæring med revisoruttalelse" og årsregnskap. Det kan imidlertid søkes om fritak fra regnskapsplikten i medhold av forskriften § 3a-2. Innvilges fritak fra regnskapsplikten medfører det også fritak fra plikten til å rapportere til Tilsynsrådet, jf. § 3a-14. Dersom advokaten eller rettshjelperen er innvilget fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten – for alle sine registrerte virksomheter – skal vedkommende altså ikke foreta seg noe annet enn å betale bidrag.

Tilsynsrådet innkrever bidraget også på vegne av Disiplinærnemnden. Faktura for bidragsbetaling sendes til advokaten eller rettshjelperen fra Statens innkrevingssentral. Har advokaten/rettshjelperen akseptert å motta e-fakturaer fra eksterne avsendere i nettbanken vil fakturaen komme direkte inn i nettbanken. Om denne tillatelsen ikke er gitt, vil advokaten/rettshjelperen motta fakturaen personlig i Altinn. Har advokaten/rettshjelperen motsatt seg å motta elektronisk post fra offentlige virksomheter blir bidragsfakturaen sendt til vedkommende pr. post.

Egenerklæringsskjema sendes via Altinn til det/de foretak hvorfra vedkommende utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet.

Bidrag

Bidragsplikten er personlig og påhviler den enkelte advokat eller rettshjelper. Vedkommende er selv ansvarlig for at bidraget betales rettidig. Dersom advokaten eller rettshjelperen overlater til andre, for eksempel arbeidsgiver, å betale bidraget, skjer dette på advokaten eller rettshjelperens ansvar og risiko.

Det gis ikke utsettelse av fristen for betaling av bidrag. Oversittelse av fristen medfører en plikt til å betale dobbelt bidrag, jf. advokatforskriften § 4-3 annet ledd og § 5-2 annet ledd.

Langvarig oversittelse av fristen for betaling av bidrag vil regelmessig medføre administrative reaksjoner, jf. domstolloven § 225 tredje ledd. Langvarig fristoversittelse vil også kunne medføre at advokaten eller rettshjelperen innberettes til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av advokatbevillingen eller rettshjelpstillatelsen med hjemmel i domstolloven § 230 første ledd nr. 2 eller § 219 tredje ledd, evt. med forslag om at det nedlegges forbud etter § 219 tredje ledd.

Egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap

Den enkelte regnskaps- og rapporteringspliktige advokat og rettshjelper har ansvar for at det sendes inn korrekt "Egenerklæring med revisoruttalelse" og årsregnskap for foretaket hvorfra de driver advokat- eller rettshjelpvirksomhet, innen fristen.

Egenerklæringen skal fylles ut og signeres i Altinn av den som har signaturrett, på vegne av de regnskaps- og rapporteringspliktige advokatene og rettshjelperne i foretaket. Egenerklæringen blir først sendt til Tilsynsrådet etter at også foretakets revisor har signert.

Egenerklæringen skal sendes til Tilsynsrådet via Altinn, mens årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret via Altinn. Tilsynsrådet mottar regnskapet fra Regnskapsregisteret. Regnskapet må være godkjent av foretakets generalforsamling før innsendelse.

Rapporteringsplikten overfor Tilsynsrådet er først oppfylt når både egenerklæring med revisoruttalelse er sendt Tilsynsrådet og årsregnskapet er levert til Regnskapsregisteret.

Den regnskapspliktiges første regnskapsår kan være lengre enn 12 måneder, men ikke lengre enn 18 måneder, jf. regnskapsloven § 1-7 annet ledd. Det skal uavhengig av nevnte bestemmelse innsendes egenerklæring innen fristen 30. april. At det foreligger avvikende første regnskapsår bør påføres egenerklæringsskjemaet.

Oversikt over hvilke av foretakets advokater og rettshjelpere som er regnskaps- og rapporteringspliktige, vil fremgå av et vedlegg til egenerklæringsskjemaet som sendes foretaket. Hvis opplysningene i vedlegget ikke er korrekte, må egenerklæringen likevel sendes inn. Foretaket må ta kontakt med Tilsynsrådet i etterkant for å avklare avvikene i de registrerte opplysningene. Skjema for fortsatt fritak fra regnskaps- og rapporteringsplikten skal ikke lenger sendes Tilsynsrådet.

Dersom egenerklæring og årsregnskap ikke er innsendt innen fristen, vil samtlige av foretakets regnskaps- og rapporteringspliktige advokater og rettshjelpere bli pålagt å betale dobbelt bidrag til Tilsynsrådet, jf. advokatforskriften § 3a-13, jf. § 4-3 annet ledd og § 3a-15.

Langvarig oversittelse av fristen for innlevering av egenerklæringen med årsregnskap vil regelmessig medføre administrative reaksjoner, jf. domstolloven § 225 tredje ledd. Langvarig fristoversittelse vil også kunne medføre at advokaten eller rettshjelperen innberettes til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av advokatbevillingen eller rettshjelpstillatelsen med hjemmel i domstolloven § 230 første ledd nr. 3 eller § 219 tredje ledd, evt. med forslag om at det nedlegges forbud etter § 219 tredje ledd.