Hopp til hovedinnhold

Rettshjelpvirksomhet

Melding til Tilsynsrådet om oppstart av rettshjelpvirksomhet for personer med juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap, jf. domstolloven § 218 annet ledd nr. 1

 
Melding om oppstart til å utøve rettshjelpvirksomhet i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 1 sendes Tilsynsrådet. Les mer om hva meldingen skal inneholde her.
 

Søknad om tillatelse til å utøve rettshjelpvirksomhet for personer som har tilfredsstillende utdannelse innen spesielle rettsområder, jf. domstolloven § 218 annet ledd nr. 3

Søknad om tillatelse sendes Tilsynsrådet. Følgende vedlegg skal medfølge søknaden:

  • Attestert kopi av dokumentasjon som viser tilfredsstillende utdannelse innen omsøkte rettsområder og eventuelt dokumentasjon på praksis
  • Politiattest i original eller videresendt til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet via Digipost. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du på politiets internettsider.

Attesterte kopier skal bekreftes av praktiserende advokat eller domstolliknende organ – med fullt navn og stempel.

Når søknaden er blitt innvilget kan man melde oppstart av slik virksomhet som tillatelsen gir grunnlag for. Se nærmere om dette under oppstart av rettshjelpvirksomhet.