MENY

Ny retningslinje - hjemmekontor og advokatfullmektigers krav om fysisk tilstedeværelse på prinsipalens kontor

Tilsynsrådets styre har i møtet 30. september 2021 besluttet følgende retningslinje for kravet om advokatfullmektigers fysisk tilstedeværelse på prinsipalens kontor

Det følger av regler for god advokatskikk punkt 5.7, inntatt i advokatforskriften kapittel 12, at advokatfullmektigen skal arbeide på prinsipalens kontor.

På bakgrunn av uttalelser om praksiskravet i domstolloven § 220 annet ledd nr. 2 bokstav a.) i Justis- og politidepartementets rundskriv G – 25/97 (Vilkårene for å få advokatbevilling mv.), har Tilsynsrådet praktisert kravet slik at advokatfullmektigen må ha vært fysisk til stede på prinsipalens kontor for å få kravet om to års praksistid godkjent ved søknad om advokatbevilling. Tilsynsrådet har ikke akseptert ordninger med hjemmekontor. 

Som en følge av de regler og retningslinjer som ble innført under koronapandemien har Tilsynsrådet tillatt advokatfullmektiger å arbeide, og opparbeide seg praksistid, fra hjemmekontor. På bakgrunnen av de erfaringene man har fått med hjemmekontor under pandemien, sammenholdt med de siste årenes teknologiutvikling, finner Tilsynsrådet at det er grunnlag for en viss oppmykning av praktisering av kravet om at advokatfullmektigen til enhver tid skal være fysisk til stede på prinsipalens kontor.

Advokatfullmektigen skal fortsatt være tilknyttet prinsipalens kontor, men Tilsynsrådet vil ikke lenger stille krav om at fullmektigen skal være fysisk til stede på prinsipalens kontor til enhver tid. Tilsynsrådet vil fortsatt ikke akseptere ordninger der advokatfullmektigen f.eks. skal ha fast hjemmekontor. Det innebærer at advokatfullmektigen fortsatt må være fysisk til stede på prinsipalens kontor en vesentlig del av arbeidstiden. Dersom fullmektigen ikke er fysisk til stede på prinsipalens kontor, for eksempel ved bruk av hjemmekontor, må prinsipalen følge opp advokatfullmektigen ved bruk av elektronisk kommunikasjon e.l. slik at hensynet til fullmektigens læring og prinsipalens kontroll ivaretas.